REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI KUNST.CAMERA

§ 1
SŁOWNICZEK

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
Sprzedający – Fundacja KUNST.CAMERA z siedzibą w Krakowie (31 – 511), przy ul. Rakowickiej 108/4, NIP: 675-15-70-273, REGON: 366112847, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000652847, (dalej jako KUNST.CAMERA)
Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny www.kunst.camera za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedającego Towary.
Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Kupujący nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy KUNST.CAMERA prowadzony jest przez Sprzedającego.
Kontaktować się ze Sklepem można poprzez: e-mail: kontakt@kunst.camera.
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów Sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie Internetowym. Regulamin dostępny jest dla Kupujących nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Kupującego.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Kupującego wskazanych w Formularzu Zamówienia, a także wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Kupującym ze strony Sprzedającego.
W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Dokonywania zakupów odbywa się poprzez złożenie zamówienia bez dokonywania rejestracji w Sklepie, wówczas należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia, w szczególności dane obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) oraz zaakceptować zawarte w nim warunki (w tym warunki Regulaminu) i koszty dostawy.
Podczas wypełniania jednorazowego formularza zamówienia Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.
Kupującego obowiązuje zakaz wprowadzania w formularzach znajdujących się na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
KUNST.CAMERA może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
podał w trakcie zakupów w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KUNST.CAMERĘ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię KUNST.CAMERY.
Fundacja KUNST.CAMERA nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych należących do Sklepu. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Sklepu ( w tym do utworów fotograficznych przedstawiających towar) przysługują Fundacji KUNST.CAMERA.

§ 4
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kunst.camera . Poprzez dokonywanie wyboru, oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:
zamawianych Towarów i ich ilości;
sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek;
sposobu płatności.
W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Ilość oferowanych Towarów w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

§ 5
CENY, PŁATNOŚCI I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Na całkowity koszt zamówienia składają się cena Towaru oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Towaru wskazana na www.kunst.camera jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
przelewem bankowym
płatnością w systemie tpay
płatnością w systemie PayU

§ 6
DOSTAWA

Dostawa towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Zamówione Towary mogą być dostarczone, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej realizowane są wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Pocztę Polską S.A. oraz firmę kurierską.
Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni robocze i licząc sod dnia wysłania przez Kupującego Zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po złożeniu zamówienia przez klienta w przypadku opcji pobrania, lub po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku przedpłaty.
O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@kunst.camera Kupujący uwzględni to, że terminy doręczania przesyłek są różne u poszczególnych dostawców.
Jeżeli okaże się, że Towar uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi niezwłocznie po odbiorze przesyłki o tym fakcie Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@kunst.camera wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Poniższe postanowienia dotyczące odstąpienia znajdą zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Towar. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy następuje zwrot wszystkich otrzymanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
Zwracany Towar należy odesłać na adres Sprzedającego tj. Fundacja KUNST.CAMERA z siedzibą w Krakowie (31 – 511), przy ul. Rakowickiej 108/4, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Fundacja KUNST.CAMERA zwraca się z prośbą do kupujących o załączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu.
Świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli Konsument dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Konsumenta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów.:
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

§ 8
REKLAMACJE

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad.
Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamówiony, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres Fundacja KUNST.CAMERA z siedzibą w Krakowie (31 – 511), przy ul. Rakowickiej 108/4. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Kupującego.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja KUNST.CAMERA z siedzibą w Krakowie (31 – 511), przy ul. Rakowickiej 108/4, lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@kunst.camera
W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KUNST.CAMERA a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KUNST.CAMERA a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu we Wrocławiu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.